Test procedura:  

  1.  Povezivanje dijagnostičkog uređaja (osciloskopa) za merenje struje alternatora
  2.  Merenje struje alternatora, snimanje i štampanje rezultata
  3. Povezivanje dijagnostičkog uređaja (osciloskopa) za merenje izlaznog napona alternatora
  4.  Merenje izlaznog napona alternatora, snimanje i štampanje  rezultata
  5.  Analiza snimljenih rezultata merenja i popunjavanje servisnog naloga

Kontrola alternatora na vozilu

Alternator kontrolišemo na vozilu sa voltmetrom(ampermetrom) ili sa osciloskopom.

Ispitivanje voltmetrom

kontrola alternatora koji je normalno vezan sa regulatorom napona i akumulatorom.

Alternator mora biti normalno priključen na električnu instalaciju vozila, a motor vozila mora raditi na praznom hodu.

Merimo:

-napon među priključcima B+ i mase

-razliku napona među priključcima D+ i B+

 

Alternator je dobar ukoliko je:

-napon između priključaka B+ i mase 14,2±0,4 V i ako ostane u tim                   granicama i kad povećamo broj obrtaja motora do maksimalne vrednosti.

-razlika napona među priključcima D+ i B+ ne prelazi 0,5V.

Ukoliko pri merenju dobijemo druge vrednosti napona, onda sklop alternator-regulator nije ispravan i zato kod alternatora sa odvojenim regulatorom kontrolišemo još alternator bez regulatora. Kod alternatora sa ugrađenim regulatorom, regulator zamenimo i kontrolu ponovimo.

Kontrola alternatora vezanog sa akumulatorom

Kad je motor ugašen izvučemo konektor na regulatoru. U konektoru      prespojimo priključke D+ i  DF. Uključimo motor i pustimo da radi na    praznom hodu i tada ponovimo merenje. Svi potrošači na vozilu su          isključeni.

Merimo:

-napon među priključcima B+ i mase

-razliku napona među priključcima D+ i B+

Alternator je dobar ukoliko je:

-napon između priključaka B+ i mase raste  kad povećamo broj obrtaja motora.

-razlika napona među priključcima D+ i B+ ne prelazi 0,5V.

Kratkotrajno delovanje napona(oko 30 sec) čak do 16V akumulatoru neće štetiti.

Sigurnija(bolja) kontrola od merenja napona je merenje struje sa kojom alternator bez regulatora puni akumulator. Zbog toga moramo uključiti ampermetar između alternatora i akumulatora.

Ako sada povećamo brzinu obrtanja motora, tada kod ispravnog alternatora struja brzo poraste. Brzina povećanja napona kao i brzina povećanja struje pri tom merenju su zavisni od napunjenosti akumulatora. Kod ispravnog alternatora i akumulatora izmerićemo nazivnu struju alternatora prije postizanja maksimalnog broja obrtaja motora.

Ukoliko se u toku merenja pojave bilo kakva odstupanja, alternator je neispravan i treba ga skinuti sa motora, rastaviti i ispitati.

Konrola sa osciloskopom

Osciloskopom utvrdimo oblik napona između priključaka B+ i mase D-.

Za test se koristi osciloskop sa ulaznim naponom od 0 do 40 V.

Na osnovu oblika tog napona otkrivamo moguće greške na alternatoru.

Advertisements