Test procedura:    

1. Pronalaženje u softveru dozvoljenih vrednosti emisije štetnih       komponenata u izduvnim gasovima

 2. Provera i priprema vozila

3. Povezivanje analizatora

4. Postupak merenja i štampanje rezultata

 5. Analiza rezultata i popunjavanje servisnog naloga

1. Pronalaženje u softveru dozvoljenih vrednosti emisije štetnih komponenata u izduvnim gasovima:

   –U softveru pronaći tehničke podatke o izduvnim gasovima u određenom režimu rada vozila koje je predmet merenja.

2. Provera i priprema vozila:

-Prilikom merenja menjač vozila treba da je izbačen iz brzine (u neutralnom položaju) i da je aktivirana ručna kočnica.

-Test se izvodi na otvorenom ili u prostoriji sa odvodom za izduvne gasove sa vozila.

-Analizator se postavlja dalje od kanistera ili otvorenih posuda sa uljem, masnoćom i dalje od izvora toplote i direktne izloženosti sunčevim zracima

-Temperatura sredine treba da je između  +5  i  +40 °C

– Izduvni sistem treba da je dobro zaptiven (zatvoriti drugi kraj cevi da bi bili sigurni da gasovi ne izlaze)

– Broj obrtaja na minimum

– Temperatura motora veća od 60°C

3. Povezivanje analizatora:

 –Analizator priključiti na akumulator odgovarajućim kablovima.

 – Spojiti merač RPM na uređaj, a drugi kraj ( štipaljku ) na VN kabal od bobine u smeru koji je naznačen strelicom.

-Sondu za temperaturu priključiti na uređaj a drugi kraj staviti na mesto merača ulja.

-Sondu za izduvne gasove staviti na čisto mesto.

4. Postupak merenja i štampanje rezultata:

-Uključiti analizator. Vreme zagrevanja  je 5 min.

Posle toga uređaj se oglašava signalom da je spreman za test.

 –Pritiskom na taster “PUMP” na pripadajućim displejima CO-CO2-HC pojaviće

se niz nula i treptati oko 30 sekundi.

-Posle ovog odbrojavanja, staviti sondu za izduvne gasove oko 25 cm u auspuh

-Posle  6 – 8 sekundi na displeju će se pojaviti vrednosti izduvnih komponenti

 Pritiskom na taster “SET A” moguće je izabrati podatak koji želimo da pratimo:

b:O2 – kiseonik

1:COk – korigovan CO

2:LMD – lambda faktor (stehiometrijska smesa)

3:NOx – azotni oksidi (ako je senzor instaliran)

4:RPM – broj obrtaja

5:TEMP – temperatura

-Kada se na displeju vrednosti stabilizuju, odnosno sporije se menjaju, pritisnuti  taster “PRINT” i uređaj će odštampati podatke dobijene merenjem.

   5. Analiza rezultata i popunjavanje servisnog naloga:

Na kraju uporediti izmerene vrednosti sa tehničkim vrednostima iz softvera.

Advertisements